پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 48 KB

تعداد صفحات : 110

بازدیدها : 781

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

چكیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان اداری و كارگران كارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین ( 30 نفر كارمند اداری و 30 نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد كه:

ـ بین فرسودگی شغلی كارمندان اداری و كارگران تفاوت معناداری وجود ندارد. 

ـ بین میزان استرس كارمندان اداری و كارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.

ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه كار رابطه معناداری وجود ندارد. 

 

فهرست جدولها

عنوان ................................ صفحه

جدول (1ـ2) مدل فشار شغلی .................

جدول (2ـ2) مدل استرس .....................

جدول (3ـ2) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) ......

جدول (1ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن كارگران  

جدول (2ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن كارمندان  

جدول (3ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی سن آزمودنی  

جدول (4ـ4) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی  

جدول (5ـ4) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل  ......................................

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه كار كارگران   

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه كار كارمندان  

جدول (7ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی كارگران   

جدول (8ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی كارمندان  

جدول (9ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ....................................

فهرست جدولها

عنوان ................................ صفحه

جدول (10ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس كارگران

جدول (11ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس كارمندان    

جدول (12ـ4) شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات استرس دو گروه ............................................

جدول (13ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی  

جدول (14ـ4) تست لون برای آزمودنی یكسانی واریانس‌ها

جدول (15ـ4) نتایج آزمــون  T برای مقایسة میــانگین های ســطح تفكــر دو گروه .............................

جدول (16ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی  

جدول (17ـ4) تست لون برای آزمون یكسانی واریانس‌ها   

جدول (18ـ4) نتایج آزمون T برای مقایسة  میانگین های سطح تفكر دو گروه .......................................

جدول (19ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی    

جدول (20ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی    

 

نمودارها

عنوان ................................ صفحه

نمودار (1ـ2) رابطه استرس و عملكرد ........

نمودار (2ـ2) مراحل بروز فشار روانی .......

نمودار (3ـ2) سندروم سازگاری عمومی ........

نمودار (1ـ4) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های 5 ساله به تفكیك نوع شغل ......................

نمودار (2ـ4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفكیك نوع شغل ..............................

نمودار (3ـ4) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفكیك نوع شغل ..............................

نمودار (4ـ4) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی

نمودار (5ـ4) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی   

 

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه ....................................

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن ..............

اهمیت یا ضرورت پژوهش......................

هدف پژوهش.................................

فرضیه های پژوهش ..........................

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.............

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست .................................

حرفه .....................................

وظیفه ....................................

گروه شغلی ................................

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی .......

تاریخچه‌ی روان شناسی كار در ایران .........

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فشار روانی یا استرس چیست؟ ................

به طور كلی دو نوع استرس وجود دارد  .......

عوامل موثر در ایجاد استرس ................

استرس شغلی ...............................

مراحل فشار روانی .........................

نشانه های سازگاری عمومی ..................

چهار مجموعه كلی فشارهای عصبی سازمانی .....

پیامدهای فشار عصبی .......................

چهار مجموعه كلی فشارهای عصبی سازمانی .....

پیامدهای فشار عصبی .......................

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی .........

استراتژیهای مقابله فردی ..................

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ....

هدف از مشاوره روانی چیست .................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

تقویت مبانی دینی .........................

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ........................

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ..........

نشانه‌های فرسودگی شغلی ....................

انواع فرسودگی شغلی .......................

پژوهش های انجام شده ......................

پژوهش‌های انجام شده در ایران ..............

پژوهش های انجام شده در خارج ..............

نتیجه نهایی ..............................

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ..............................

نمونه آماری...............................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

روش نمونه‌گیری ............................

ابزار پژوهش ..............................

روش اجرا .................................

طرح پژوهشی ...............................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه ....................................

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی .......

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل   

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه كار .

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه .........

توصیف نمرات استرس دو گروه ................

بررسی فرضیه اول ..........................

بررسی فرضیه دوم ..........................

بررسی فرضیه سوم ..........................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

بررسی فرضیه چهارم.........................

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه.....................................

محدودیت‌های پژوهش .........................

پیشنهادات پژوهش ..........................

فهرست منابع ..............................

پیوستها ..................................

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید