پایان نامه عوامل فرهنگ سازمانی طبق مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری

پایان نامه عوامل فرهنگ سازمانی طبق مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری پایان نامه عوامل فرهنگ سازمانی طبق مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 5432 KB

تعداد صفحات : 156

بازدیدها : 815

برچسبها : مدل هافستد فرهنگ سازمانی فساد اداری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان های دولتی

چکیده

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پایان نامه حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان های دولتی، در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه ای واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق حاصل جمع آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین فاصله قدرت و فساد اداری در سازمان های دولتی رابطه ی معنادار وجود دارد که اندازه ی این رابطه 020/0 می باشد؛ هم چنین بین ابهام گریزی و فساد اداری در سازمان های دولتی رابطه ی معنادار وجود دارد که اندازه ی این رابطه صفر می باشد؛ در حالی که رابطه ی معنادار بین فردگرایی و فساد اداری در سازمان های دولتی وجود ندارد که اندازه ی این رابطه 702/0 می باشد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فساد ادارای، فاصله قدرت، فردگرایی، ابهام گریزی، مدل هافستد.

مقدمه

تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. در حقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره ی جامعه را فاسد کند.

فرهنگ سازمانی در پیشگیری فساد اداری

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.

پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان های دولتی موثرند؟

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری را مورد بررسی قرار دهیم.

خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی دارد.

ریشه فساد از فعل لاتین رومپر به معنای شکستن است. بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. فساد در فرهنگ و بستر به عنوان پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود آمده است. گونار میردال فساد را در معنای وسیع تری مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه گر می شود که موسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی (عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می کند تعریف کرده است.

کیلتگارد مدل زیر را برای بحث فساد ارائه کرده است:

فساد = قدرت انحصاری + اختیار - پاسخ گویی

تعریف تقلب

تقلب عبارت است از تحریف حقایق و یا اطلاعات با اهمیت، به منظور کسب منافع مالی نا مشروع یا ناحق.

تعریف سلامت اداری

وضعیتی که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن ها لحاظ نماید.

تعریف فساد اداری

فساد اداری پدیده ای بسیار گسترده تر از کلاه برداری و دارای ماهیتی چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیرقانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیرمشروع به وسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را کاربرد غیراخلاقی هر نوع امکانات عمومی) دولتی( برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشاء یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود.

فهرست مطالب اصلی پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهمیّت پژوهش

ضرورت تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

جامعه و نمونه آماری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ساختار تحقیق

تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات

مدل مفهومی

مدل عملیاتی

تعریف مدل مفهومی و مدل عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول : فرهنگ سازمانی

مقدمه

پیشینه تاریخی

مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ

ارزش ها

فرهنگ

کارکردهای فرهنگ

فرهنگ سازمانی

کارکردهای فرهنگ سازمانی

عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی

تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان

فضای فرهنگ ملی

عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی

اوضاع اقلیمی

موقعیت جغرافیایی

مذهب

نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان)

جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل

بخش دوم: فساد اداری

مقدمه

تعاریف فساد اداری

فساد چیست؟

مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری

انواع فساد

فساد در کشورهای مختلف

آرژانتین

برزیل

هنگ کنگ

مالزی

ایران

علل بروز فساد اداری و اثرات آن

رویکردهای اساسی پیشگیری

راه های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام

نظریه های کنترل فساد

راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران

ارتقای پاسخ گویی سیاسی

پاسخ گویی رهبری نظام سیاسی

تقویت جایگاه آموزه های دینی

تقویت مشارکت مردمی

تقویت نقش رسانه ها

ایجاد بخش خصوصی رقابت

سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت

اصلاح مدیریت دولتی

راه کار های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری کشور

راه کار های کلان

پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش

مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد

مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد

تصویب قوانین کار آمد و راه گشا در مقابله با فساد

راه کار های خرد

راه کار های اداری و مدیریتی

راه کار های فرهنگیاجتماعی

راه کار های سیاسیمدنی

راه کار های اقتصادی

نوآوری در پیشگیری از فساد اداری

میثاق سلامت

عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از

بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد

ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد

فاصله قدرت

فردگرایی در مقابل جمع گرایی

ابهام گریزی (عدم اطمینان)

بعد مردسالاری

تصویر ایران در پژوهش هافستد

مطالعه ی اول

مطالعه ی دوم

انتقادهای وارده به هافستد

مدل های نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

متغیرها و شاخصهای تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

قلمرو تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

واحد آماری

روایی ابزار سنجش

پایایی پرسشنامه

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج

مقدمه

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق

پایایی متغییر مستقل

پایایی متغییر وابسته

تحلیل فرضیات با استفاده از رگرسیون

تحلیل استنباطی

یافته های جانبی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

یافته های تحقیق

پیشنهادات

مشکلات و محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

پیوست ها

چکیده لاتین

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید