فایل ورد مدلهای تحلیل پوششی دادهها (EEA) و مدلهای رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون (همراه با فرمول)

فایل ورد مدلهای تحلیل پوششی دادهها (EEA) و مدلهای رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون (همراه با فرمول)
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : rar

تعداد صفحات : 17

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1156

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

ﺑﺤﺚ ﻛﺎراﻳﻲ رﻳﺸﻪ­اي ﻋﻤﻴﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘـﺼﺎدي دارد و ﺷـﺮوع آن به کار بی­نظیر فارل، می­رسد

فارل[1] (1957) مفهوم کلی کارایی را به سه بخش کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم کرده است

 

[1] Farrel.

به طور کلی مدل تحلیل پوششی داده­ها، واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای کارا و ناکارا تقسیم می­کند. رتبه­بندی واحدهای کارا با استفاده از دو روش اندرسون پیترسون و کارایی متقاطع صورت می­پذیرد.

این فایل شامل کارایی فنی در شرایط بازدهی ثابت و متغیر نسبت یه مقیاس، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی، مقیاس، مدیریت و رتبه بندی اندرسون پیترسون و کارایی متقاطع به روش متداوال و 4 روش جدید کارایی متقاطع میباشد.